Ochrona danych osobowych - Komenda Miejska Policji w Suwałkach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach jest Komendant Miejski Policji w Suwałkach, ul. Gen. Kazimierz Pułaskiego 26 16-400 Suwałki, Tel. 87 564 17 33;
 2. inspektorem ochrony danych w Komendzie Miejskiej Policji jest Pani Anna Bułanow Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Tel. 087 566 13 11;
 3. dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach są zgodnie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom;
 4. odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
 5. dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;
 6. dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;
 7. każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;
 8. każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach przysługuje prawo żądania od Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 9. każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. wszystkie dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;
 11. dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

Metryczka

Data publikacji 25.05.2018
Data modyfikacji 25.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Suwałkach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Wałecka-Chamiuk
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Grygo Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Grygo
do góry