Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Miejska Policji w Suwałkach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowań administracyjnego (Dz. U. z 1960r., Nr 30. poz. 168 z póź. zm.). oraz Instrukcja kancelaryjna stanowiąca  załącznik do Decyzji Nr 1/2012 z dnia 04 stycznia 2012 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku. - instrukcja kancelaryjna

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w poszczególnych komórkach

organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach

 

Wydział Kryminalny:

W Wydziale Kryminalnym KMP w Suwałkach podstawowym aktem regulującym zagadnienie przyjmowania i załatwiania spraw w komórce jest Kodeks Postępowania Karnego ( Dz. U. Nr 89, poz. 555 z pózn. zmianami), Zarządzenie nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 XII 2004 roku, w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo – śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców. Także Decyzja nr 3 Komendanta Wojewódzkiego Policji W Białymstoku z dnia 14 I 2005 roku, w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych KWP w Białymstoku.

Zakres informacji udzielany stronom postępowań jest określony wyżej wymienionymi przepisami. Do udzielania informacji w sprawach zagadnień pracy procesowej w sytuacjach wyjątkowych, upoważniony jest Rzecznik Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

Pisma wpływające do sekretariatu Wydziału Kryminalnego podlegają rejestracji w Dzienniku Korespondencji Wydziału wg daty wpływu, następnie dekretowane są przez Naczelnika Wydziału Kryminalnego bądź przez Zastępcę Naczelnika Wydziału i przydzielane do realizacji poszczególnym funkcjonariuszom Wydziału Kryminalnego.

Odpowiedzi podpisywane są przez Naczelnika ( Zastępcę Naczelnika) Wydziału i wysyłane do właściwego adresata.

Sprawy kierowane do Wydziału Kryminalnego mogą być wnoszone pisemnie na adres:

Komenda Miejska Policji w Suwałkach

Wydział Kryminalny
ul. Pułaskiego 26
16 – 400 Suwałki,

bądź za pomocą faksu na numer: 87 564 14 54,
numer telefonu do sekretariatu Wydziału: 87 564 15 12

e-mail: wkrym.kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl

 

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą:

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą prowadzi sprawy objęte tajemnicą służbową i państwową oraz bankową, ubezpieczeniową i skarbową w ramach postępowań przygotowawczych.

Podstawowym aktem prawnym, regulującym zagadnienie przyjmowania i załatwiania spraw w Wydziale jest Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 4 sierpnia 1997 roku Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) oraz Zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców.

Z uwagi na specyfikę prowadzonych postępowań przygotowawczych zakres udzielanych informacji stronom postępowania jest ściśle określony w/w przepisami. W wyjątkowych sytuacjach uprawnionym do udzielania informacji odnośnie niektórych zagadnień pracy procesowej jest Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach.

Sprawy kierowane do Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą mogą być wnoszone pisemnie na adres:

Komenda Miejska Policji w Suwałkach

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą
ul. Pułaskiego 26
16-400 Suwałki,

bądź za pomocą faksu na numer: 87 564 12 53
numer telefonu do sekretariatu Wydziału: 87 564 12 51

e-mail: wpg.kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl

Wydział Prewencji:

W Wydziale Prewencji KMP w Suwałkach podstawowymi aktami regulującymi zagadnienie przyjmowania i załatwiania spraw w komórce są:

 • ustawa z dnia z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (Dz. U. z 2001 r. Nr 106 poz. 1148 z późniejszymi zmianami)
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (( Dz. U.  z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z późniejszymi zamianami).
 • ustawa z dnia z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. (Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zamianami)

Sprawy kierowane do Wydziału Prewencji mogą być wnoszone:

 • pisemnie lub ustnie ( osobiście lub telefonicznie), faksem nr 087 564 15 49

Pisma wpływające podlegają rejestracji w sekretariacie według kolejności wpływu. Następnie są rozdzielane przez kierownictwo Wydziału na poszczególne komórki i przekazywane merytorycznym pracownikom, celem ich załatwienia.

W przypadku wnoszenia sprawy osobiście, recepcjonista powiadamia merytorycznego pracownika Wydziału o stawiennictwu osoby. Pracownik przyjmuje interesanta i w zależności od charakteru sprawy poprzestaje na udzieleniu ustnej informacji interesantowi albo sporządza stosowane dokumenty, które przekazuje do sekretariatu w celu nadania toku sprawie.

Zakres informacji udzielany stronom postępowań jest określony wyżej wymienionymi ustawami.

Do udzielania informacji w sprawach zagadnień pracy procesowej w sytuacjach wyjątkowych, upoważniony jest Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

W celu uzyskania informacji o sposobie załatwieniu sprawy, można kontaktować się telefonicznie:

 • Sekretariat 87 564 15 48
 • Zespół ds. wykroczeń 87 564 15 74, 87 564 14 78
 • Rewir dzielnicowych 87 564 14 67
 • Zespól ds. Prewencji Kryminalnej 87 564 14 88, 87 564 14 61, 87 564 15 70.

Odpowiedzi podpisywane są przez Naczelnika Wydziału i wysyłane do właściwego adresata.

O każdym przypadku zwłoki lub nie załatwienia sprawy z przyczyn niezależnych od Wydziału Prewencji informuje się osobę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

e-mail: wprew.kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl

 

Wydział Ruchu Drogowego: 

Sprawy kierowane do Wydziału Ruchu Drogowego mogą być wnoszone pisemnie na adres:

Komenda Miejska Policji w Suwałkach
Wydział Ruchu Dogowego
ul. Pułaskiego 26
16-400 Suwałki,

bądź za pomocą faksu na numery: 87 564 13 23
numer telefonu do sekretariatu Wydziału: 87 564 14 64

e-mail: wrd.kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl

 

Sprawa

Nr telefonu

Udzielanie informacji związanych z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz udzielanie w tym zakresie informacji m.in. mediom – Naczelnik

87 5641721

Udzielanie informacji związanych z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego – Zastępca Naczelnika 87 5641480

Prowadzenie pracy kancelaryjno – biurowej, zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji - sekretariat

87 5641464

Korespondencja z firmami ubezpieczeniowymi dot. zaistniałych zdarzeń

87 5641479

Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą Funduszu Gwarancyjnego 

87 5641484

Prowadzenie spraw dot. zatrzymywanych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych

87 5641484

Prowadzenie kartoteki wykroczeń w ruchu drogowym oraz inicjowanie postępowania administracyjnego dot. przekroczenia przez kierujących limitu punktów karnych 

87 5641479

Wnioski o skierowanie kierowców na badania psychologiczne z psychologii transportu drogowego

87 5641484

Stanowisko ds. inżynierii ruchu drogowego oraz prowadzenie działań profilaktyczno - prewencyjnych 

87 5641481

Zespół kontroli ruchu drogowego

87 5641547

Zespół obsługi zdarzeń drogowych

87 5641547

 

Wydział Sztab Policji: 

Sprawy kierowane do Wydziału Sztabu Policji mogą być wnoszone pisemnie na adres:

Komenda Miejska Policji w Suwałkach
Wydział Sztab Policji
ul. Pułaskiego 26
16-400 Suwałki,

bądź za pomocą faksu na numery: 87 564 12 99
numer telefonu do sekretariatu Wydziału: 87 564 15 01

e-mail: wszp.kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl

W związku z obowiązkiem udostępnienia informacji publicznej, wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2 i art. 15 ust. 2. Ewentualne wnioski i zapytania skierowane do Sztabu Policji, a także kolejność ich załatwiania (o ile nie dotyczą informacji objętych tajemnicą ustawowo chronioną) realizowane są niezwłocznie lub z zachowaniem określonego czasu wynikającego z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wszelkie wnioski np. od organizatorów imprez masowych przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w biurze podawczym KMP w Suwałkach.

Sposób załatwienia spraw w Sztabie Policji KMP w Suwałkach ze względu na ich charakter nie są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia: 

Sprawy kierowane do Zespołu Prezydialnego, Kadr i Szkolenia mogą być wnoszone pisemnie na adres:

Komenda Miejska Policji w Suwałkach
Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia
ul. Pułaskiego 26
16-400 Suwałki,

bądź za pomocą faksu na numery: 87 564 11 83
numer telefonu do sekretariatu Zespołu: 87 564 11 82

e-mail: zesp.kadr.kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl

W Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia  sprawy są przyjmowane i załatwiane bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem określonych terminów oraz w oparciu o :

 1. przepisy wynikające z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
 2. § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 05.06.2013 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów,
 3. Instrukcję kancelaryjną stanowiącą załącznik do Decyzji nr 1/2012 Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 04.01.2012 r. w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Podlaskiemu KWP
 4. Ustawę o dostępie  do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 r.  (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 782)

Szersze informacje z zakresu załatwiania spraw uzyskać można pod numerem telefonu 87 564 11 82 (Sekretariat Zespołu).

Zespół Komunikacji Społecznej:

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Zespole komunikacji Społecznej odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym głównie w oparciu o ogólnodostępne przepisy dotyczące funkcjonowania Policji, a także Ustawę prawo prasowo, Ustawę o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112. poz. 1198.), a także Zarządzenie Nr 1204 z dn. 12.11.2007 roku Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form działalności prasowo – informatycznej w Policji. Zespół Komunikacji Społecznej niezwłocznie przekazuje informacje, najczęściej w formie ustnej, dziennikarzom i przedstawicielom mediów. Nie zachodzi potrzeba przygotowania informacji do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sprawy kierowane do Zespołu Komunikacji Społecznej mogą być wnoszone pisemnie na adres:

Komenda Miejska Policji w Suwałkach

Zespół Komunikacji Społecznej
ul. Pułaskiego 26
16 – 400 Suwałki,

numery telefonu : 87 564 14 73; 87 564 15 72

e-mail: oficer.prasowy.kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl

 

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych:

Podstawowym aktem prawnym w oparciu o które realizowane są zadania Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych jest ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 196 poz. 1631) oraz akty wykonawcze do ustawy.

W kwestiach nieuregulowanych w wymienionych ustawach dotyczących postępowań sprawdzających i odwoławczych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960r. Nr 30 poz. 168 z póź. zm.)

Szersze informacje z zakresu załatwiania spraw uzyskać można pod numerami telefonów:

 087 5641311 , 0875641908, faks 0875641314

Zasady dostępu do zgromadzonych informacji o charakterze archiwalnym znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach w Biuletynie Informacji Publicznej pod nazwą „ Dostęp do zasobów archiwalnych”. 

 

Posterunek Policji w Rutce Tartak:

Kierownik Posterunku Policji w Rutce Tartak przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 10.00-13.00 w siedzibie PP w Rutce Tartak przy ul. 3-go Maja 3 oraz w każdy dzień roboczy w godz. 8.00-10.00. Ponadto interesanci przyjmowani są przez funkcjonariuszy pełniących służbę w godz. 8.00-10.00.

Nr telefonu PP w Rutce Tartak (087)5687260, siedziba w Wiżajnach nr tel. 087-568-80-07.

 

Posterunek Policji w Filipowie:

Kierownik Posterunku Policji w Filipowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 12.00-16.00 w Posterunku Policji w Filipowie przy ul. Wólczańskiej 2. Interesanci przyjmowani są na bieżąco przez funkcjonariuszy pełniących służbę w godz. 8.00-10.00 lub pod numerem telefonu PP Filipów 087-569-60-70, siedziba w Przerośli 087-569-10-25.

Metryczka

Data publikacji 06.10.2010
Data modyfikacji 01.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Suwałkach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP Suwałki
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Grygo Zespół Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Grygo
do góry