Archiwum KMP w Suwałkach - Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Miejska Policji w Suwałkach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Archiwum KMP w Suwałkach

Składnica Akt Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach

znajduje się
 
w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych Policji
 
Komenda Miejska Policji w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 26
tel. (087)5641569. (087)5641311
fax (087)5641314
 

 Zasób archiwalny:

Składnica Akt Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach posiada w swym zasobie dokumentację stanowiącą zasób archiwalny po byłych RUSW i KRMO, powstały w latach 1955-1990 oraz od 01.01.1999 roku zespół otwarty Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

Zgodnie z realizacją Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu całość dokumentów wytworzonych przez Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych Milicji Obywatelskiej w latach 1944-1954 oraz część materiałów powstałych w latach 1955-1990 została przekazana do Instytutu Pamięci Narodowej
w Białymstoku.

Wnioski o udostępnianie akt należy kierować na adres:

Komendant Miejski Policji w Suwałkach
ul. Pułaskiego 26
16-400 Suwałki

Informacje w zakresie udostępnienia można uzyskać pod numerami telefonów:

087 5641569, 0875641569 lub  0875641311

 

Akta udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego podmiotu, który powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeśli zgłoszenia składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,
 2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały – jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,
 3. Wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,
 4. Określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.\

Udostępnianie akt dokumentacji niearchiwalnej następuje poprzez:

Dokumentacja niearchiwalna to dokumentacja o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu (zniszczeniu).

 1. Umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,
 2. Przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,
 3. Przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt,
 4. Wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części (nie dotyczy dokumentów trwale przechowywanych)

Udostępnianie akt dokumentacji archiwalnej następuje poprzez:

Dokumentacja archiwalna to materiąły posiadające znaczenie historyczne, które przechowywane są trwale i nie podlegają brakowaniu (zniszczeniu).

 1. Umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,
 2. Przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,
 3. Przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt,
 4. Wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części (nie dotyczy dokumentów trwale przechowywanych)

W przypadku ponoszenia przez składnicę akt kosztów związanych z udostępnieniem oraz za sporządzenie reprodukcji materiałów (kserokopii) – zainteresowany wnosi opłatę zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się  w archiwach wyodrębnionych (Dz.U. Nr 196, poz. 1161)

Podstawa prawna: 

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w przepisach:

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38, poz. 173 z póź. zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz.U. Nr 196, poz. 1161),
 3. Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSWiA Nr 9 poz. 42),
 4. Zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz.Urz. KGP z 2008 r., Nr 16 poz. 95).

Udostępnianie akt:

 • zawierających informacje publiczne następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej
 • zawierających informacje niejawne następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych,
 • zawierających dane osobowe następuje zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych

 

Metryczka

Data publikacji 13.10.2008
Data modyfikacji 24.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Suwałkach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Suwałkach
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Suwałkach
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Grygo
do góry